Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Toepasselijkheid :

Huidige voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden zoals aankoopvoorwaarden en dergelijke. Indien toch de toepassing van andere voorwaarden uitdrukkelijk werd overeengekomen, gelden huidige voorwaarden minstens aanvullend.

2. Bestelling :

De aanvaarding van de offerte door de klant, bindt de klant.  Sortimo heeft het recht om een voorschotfactuur op te stellen tot een bedrag van 30% van de waarde van de bestelling.

In geval van ontbinding van de overeenkomst door of lastens de klant, wordt de schade van Sortimo onverminderd het recht van Sortimo om een hogere schade te bewijzen of de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, bepaald op 30% van de prijs van de bestelling.

Sortimo is pas gebonden door de bestelling nadat zij de bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard en de eventuele voorschotfactuur werd betaald. Het opnemen van de bestelling door de vertegenwoordigers van Sortimo, bindt Sortimo niet. 

De op de bestelbon vermelde technische gegevens en prijs hebben voorrang op alle andere gegevens. 

3. Prijs :

De overeengekomen prijzen zijn exclusief btw en andere kosten zoals transport. Alle niet op de bestelbon vermelde kosten zijn steeds ten laste van de klant.

Alle meegedeelde prijzen zijn voor verhoging vatbaar indien tussen de periode van de bestelling en de uitvoering van de bestelling, de materialen, de grondstoffen, de lonen of andere elementen die de prijzen kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan voor zover deze stijging minstens gelijk is aan 5% van de totale kosten van de desbetreffende rubriek. Zulke stijging brengt een evenredige verhoging van deze prijs met zich mee.

4. Levering :

Leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting gegeven en zijn niet bindend.

Zelfs een vertraging in bindend overeengekomen termijnen, kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

De levering en de overdracht van het risico m.b.t. de goederen en de werken, vindt plaats op het ogenblik dat de goederen het magazijn van Sortimo verlaten.

De goederen en de uitgevoerde werken dienen onmiddellijk bij aflevering of afhaling te worden gecontroleerd en eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen op de afleveringsnota te worden vermeld bij gebreke waaraan de goederen en de werken onherroepelijk worden aanvaard door de klant.

5. Facturen - betaling – eigendomsvoorbehoud – ontbinding :

Alle facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief te worden geprotesteerd bij gebreke waaraan deze als definitief aanvaard worden beschouwd.

Alle goederen en facturen zijn contant betaalbaar.

Iedere op de vervaldag onbetaalde factuur zal zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten a rato van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 EUR.

De laattijdige betaling van één factuur maakt alle andere openstaande facturen opeisbaar.

Het niet-nakomen door de klant van de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen, geeft Sortimo het recht om zonder ingebrekestelling of verwittiging haar verplichtingen uit hoofde van alle lopende overeenkomsten tussen partijen, op te schorten.

De goederen blijven eigendom van Sortimo tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.

Sortimo heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval de klant nalaat zijn verbintenissen tijdig uit te voeren en dit door middel van een eenvoudige kennisgeving aan de klant. 

6. Aansprakelijkheid : 

Zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding van de levering. Voor onzichtbare gebreken is Sortimo aansprakelijk tot een periode van 2 jaar na de levering en/of plaatsing van de goederen behalve in geval van opzet of grove schuld.

Verborgen gebreken dienen op straffe van verval binnen de 2 weken na de ontdekking ervan, per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Sortimo.

Sortimo kan hoogstens gehouden zijn tot terugbetaling van de kostprijs van de bestelling exclusief transport- en andere bijkomende kosten.

Sortimo is niet aansprakelijk voor schade of slijtage bij oneigenlijk of incorrect gebruik of wijziging/aanpassing van de goederen of de werken door de klant of een derde. 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank :

Huidige overeenkomst wordt integraal beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Louter de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Sortimo zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen uit hoofde van huidige overeenkomst. Sortimo behoudt zich echter het recht voor om de klant te dagvaarden voor de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de klant.

DOWNLOADS

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

57 KB

Downloaden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOPEN ONLINE SHOP SORTIMO BVBA

51 KB

Downloaden